Adatvédelem

laportaditaormina.hu
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Kedves Weboldal felhasználó!

Engedje meg, hogy Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tájékoztassuk arról, milyen védelemben részesülnek az Ön személyes adatai.
Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), alapján készült.
1. Aki a honlap mögött áll, vagyis az Ön személyes adatainak kezelője:

TAORMINA TERASZ Kft.
Tevékenységének székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 6. fszt.
Telefonszáma: +36 1 780 6184
E-mail címe: ristorante@laportaditaormina.hu
Adószáma: 14353136241
Cégjegyzékszám: 01 09 900127
A GDPR 37. cikke alapján az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, vagyis az Ön személyes adataival kapcsolatban tájékoztatásért hozzánk fordulhat.
Tárhely szolgáltató neve, címe és elérhetősége:

2. Mikor kerül sor az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az oldalon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt e-mailben tudja felvenni a kapcsolatot közvetlenül velünk.
Az Ön által küldött e-mailekről a honlap másolatot nem készít, az ristorante@laportaditaormina.hu e-mail címre,
cégünk saját e-mail postafiókjába érkezik. A cég pedig a postafiókon keresztül kizárólag azokat az adatokat
kezeli, amelyeket Ön megad részünkre (pl. név, cím telefonszám, adószám stb.)
A honlapon regisztráció kizárólag az asztalfoglaláshoz szükséges, az Ön által megadott adatokat (név,e-mail
cím) csak ebből a célból gyűjtjük, más célra nem használjuk fel.

3. Mi a személyes adat?

A GDPR 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4. Az előző pontban lévő fogalom alapján az alábbiakat kezeli a honlap:

– az Ön által megadott személyes adatok, ha e-mailben részünkre megadja a „Kapcsolat” menüpont alatt.
Fontos tudnia, hogy a jogi személyek, szervezetek (pl. cégek, társaságok) adatai nem minősülnek a rendelet szerint személyes adatnak, kizárólag a természetes személyek adatai. Így amennyiben valamilyen szervezet nevében természetes személy (pl. kapcsolattartó) veszi fel velünk a kapcsolatot, az ő adatai ugyanolyan védelemben részesülnek.

5. Adatfeldolgozás

Az ügyfelek kiszolgálása érdekében az adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók működnek közre:
– TAORMINA TERASZ Kft. 1052 Budapest, Piarista utca 6. fszt., adósz: 14353136241 ristorante@laportaditaormina.hu
Amennyiben az adatfeldolgozók módosulnak, jelen tájékoztatót megfelelően frissítjük.

6. Direkt marketing/hírlevél:

Weboldalunkon lehetősége van hírlevél küldő szolgáltatásunkra feliratkozni, s ezen keresztül értesülni aktuális híreinkről. A hírleveleink megküldése a “Mailchimp” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@ahely.pub) közölt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törölni fogjuk a adatait. A hírlevélről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben szereplő „Leiratkozás”-ra kattintva vagy bármely fenti elérhetőségünkön (telefon, email, postai levél) jelezve ezt a kérését.
Az adatkezelés célja
Hírlevélre feliratkozók tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt adatok köre
A hírlevél küldéshez szükséges adatok:
név,
email cím.
Az adatkezelés időtartama
Hírlevél feliratkozás esetében, amikor leiratkozik a hírlevelünkről, a kérésének időpontjában töröljük a szolgáltatás igénybe vételéhez megadott személyes adatait.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Bármikor kérheti a hírlevélről történő leiratkozást és adatai törlését. Kérésére nevét és email címét töröljük rendszerünkből, ezáltal biztosítjuk személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez fűződő jogait.

7. Sütik (cookie-k):

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A ahely.pub csak olyan sütiket használ, melyek a rendszer jobb működéséhez szükségesek. A sütikkel adatokat nem tárolunk.

8. Adatkezeléseünk alapelvei:

Az Ön által e-mailben közölt adatokat a GDPR 5. cikkének megfelelően
a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhozkötöttség)
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak (adattakarékosság)
d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük (pontosan)
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható (korlátozott tárolással)
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben (az integritás és bizalmas jellegnek megfelelően) A személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelhetjük, azaz gyűjthetjük, rögzíthetjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel.
Amennyiben Ön e-mailben megkeres azzal a céllal, hogy velünk szerződést kössön, illetve szolgáltatásunkat megrendelni kívánja, az iránt érdeklődik, adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis az adatkezelés ebben az esetben szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (vagyis Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

9. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön az adatkezelésről
o tájékoztatást kérhet,
o kérheti a kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
o tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
o bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
o a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által
– feldolgozott
– adatairól,
– azok forrásáról,
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatást a kérés érkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül megadjuk Önnek. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatást már kért tőlünk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük azonban abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági
jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük ennek okát és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és Önt írásban tájékoztatjuk a döntésünkről. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha határidőt mulasztok, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az
érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg elérhetőségeink valamelyikén.
10. Egyéb tudnivalók:

Az Ön személyes adatainak valódiságáért Ön a felelős, amikor azokat közli velünk e-mailben.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja úgy, hogy elérhetőségeink valamelyikén azt közli velünk. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a visszavonás esetlegesen azzal a kockázattal jár, hogy nem tudja igénybe venni tovább a szolgáltatásainkat.
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, az adatfeldolgozók esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek bennünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A használatunkban lévő épületekben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az
interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, ezért – habár mindent megteszünk az adatkezelés biztonsága érdekében – a weblapon keresztül történő adattovábbításért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

11. További tájékoztatásért forduljon hozzánk a fent említett. Adatkezelésünkkel kapcsolatos válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megadjuk Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

12. Főbb irányadó jogszabályok:
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –
(Info tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon
tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a ahely.pub weboldalon történik.

Köszönjük, hogy megtekinti honlapunkat, kellemes böngészést kívánunk
TAORMINA TERASZ Kft.